java keytool 生成证书

生成证书:keytool -genkey -alias sso_server -keypass sso_key -keyalg RSA -keysize 1024 -validity 365 -keystore E:\key_store\sso_server.keystore -storepass sso_store

参数信息:

alias指定生成密钥对的别名

keyalg指定生成密钥的算法

validity指定证书的有效期,单位为天

keystore指定密钥库的存储路径

storepass指定密钥库的密码

查看证书信息:keytool -list -v -keystore E:\key_store\sso_server.keystore -storepass sso_store

命令:

keytool -genkey -alias zya -keyalg RSA -keystore zya.jks -validity 3600
 -storepass 1234561

使用keytool生成自签名文件
使用以上命令即可生成一个证书请求文件zhy_server.jks,注意密钥库口令为:123456.
下面是利用zya.jks签发证书:

keytool -export -alias zya -file zya.cer -keystore zya.jks -storepass 1234561

至此我们已经生成了包含公钥的证书zya.cer


0
208